HUISHOUDELIJK REGLEMENT
RED RHINOS vzw

Artikel 1 – Algemene bepalingen
1. De vereniging genaamd Red Rhinos vzw (hierna: ‘de vereniging’) is opgericht op 26/12/2008 en is gevestigd te Bonheiden. 2. Het huishoudelijk reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de meest recente versie van de statuten van de vereniging, zoals die op de griffie van de rechtbank van koophandel zijn neergelegd.
Artikel 2 – Leden
De vereniging bestaat uit: Werkelijke leden en toegetreden leden: 1. Werkelijke leden zijn natuurlijke personen van 16 jaar en ouder die de sport beoefenen en/of een functie binnen de club uitoefenen. Zij betalen een lidgeld en hun lidmaatschap is van bepaalde duur zijnde 1 boekjaar. Zij hebben aanwezigheids- en stemrecht op de algemene vergadering der leden. 2. Toegetreden leden zijn:
a. Natuurlijke personen die de leeftijd van 14 jaar nog niet hebben bereikt en de sport beoefenen. Zij betalen een lidgeld en hun lidmaatschap is van bepaalde duur zijnde 1 boekjaar.
b. Natuurlijke personen die de leeftijd hebben tussen 14 en 16 en de sport beoefenen. Zij betalen een lidgeld en hun lidmaatschap is van bepaalde duur zijnde 1 boekjaar. c. Natuurlijke personen welke een bepaalde sympathie voor de club hebben en hierdoor een bijdrage betalen aan de club in de vorm van een Steunkaart. Zij hebben wel aanwezigheidsrecht maar geen stemrecht op de algemene vergadering der leden.  
Artikel 3 – Ereleden
Ereleden zijn natuurlijke personen, die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en op voordracht van de Raad van Bestuur de titel van erelid verkregen hebben. Zij hebben geen verplichtingen meer jegens de vereniging.
Het erelid wordt gelijkgesteld degene aan wie de titel ‘erevoorzitter’ is verleend.
Artikel 4 – Het lidgeld / bijdragen

Een voorstel voor de jaarlijkse lidgelden en bijdragen wordt bepaald door de Raad van bestuur in functie van de kosten eigen aan de vereniging en de sport. Op de algemene vergadering der leden wordt dit voorstel al dan niet door stemming bekrachtigd waarna de bijdragen gewijzigd worden in het huishoudelijk reglement.

Voor het seizoen 2023-2024 gelden volgende tarieven:
a. Werkelijke leden betalen een lidgeld van 130 euro
b. Toegetreden leden betalen:
1. voor de leeftijd onder de 14 jaar een lidgeld van 100 euro.
2. voor de leeftijd tussen de 14 en 16 jaar een lidgeld van 130 euro.
3. voor steunende leden een steunkaart van 50 euro.
Artikel 5 – Het lidmaatschap

a. De aanmelding gebeurt door invulling, dagtekening en ondertekening van een door de secretaris te verstrekken inschrijvingsformulier, waarop de volgende gegevens zeker zijn in te vullen: naam, voornaam (voluit), adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mail. Voor minderjarige leden dient het formulier mede ondertekend te worden door de wettelijke vertegenwoordiger.

b. De aanmelding van steunende leden gebeurt door het kopen van een steunkaart.

c. De Raad van Bestuur draagt er zorg voor dat degenen die als lid tot de vereniging wensen te worden toegelaten, worden aangemeld bij de sportfederatie waaronder de club ressorteert.

Artikel 6 – Rechten en plichten van leden

Alle leden zoals vermeld in artikel 2.1, artikel 2.2 a, artikel 2.2 b en artikel 2.2.c hebben de hierna te noemen rechten en plichten:

 1.  Bij toetreding als lid hebben zij het recht een exemplaar van het huishoudelijk reglement in te zien.
 2. Zij hebben het recht om deel te nemen aan debatten in de (jaarlijkse) ledenvergadering.
 3. Zij hebben het recht van vrije toegang tot wedstrijden en bijeenkomsten, voor zover door de Raad van Bestuur niet anders is bepaald.
 4. Zij hebben het recht om voorstellen, klachten en wensen bij de Raad van Bestuur in te dienen. De Raad van Bestuur is gehouden deze zo spoedig mogelijk te behandelen of te onderzoeken in welk geval betekend te doen behandelen of te doen onderzoeken en over het resultaat van de behandeling en/of het onderzoek bericht te geven aan het lid dat het voorstel, de klacht of de wens heeft ingediend.
 5. De vereniging beschikt over een vertrouwenspersoon. Zij hebben ten alle tijden het recht op een anoniem gesprek met de vertrouwenspersoon en in het bijzonder als er zich grensoverschrijdend gedrag (agressie, discriminatie, pesten, seksuele intimidatie, …) voordoet.
 6. De vereniging is verplicht een ledenlijst aan te leggen met persoonsgegevens voor intern gebruik. Conform de Privacywet hebben zij het recht om hun persoonsgegevens in te zien, en te laten wijzigen binnen de wet vastgelegde termijn.
 7. Zij hebben de plicht de Raad van Bestuur in kennis te stellen van de verandering van hun adres, e-mail en/of telefoonnummer.
 8. Zij hebben de plicht tot tijdige betaling van de lidgelden.
 9. Zij hebben de plicht tot naleving van de reglementen van de vereniging en daarnaast ook van de richtlijnen opgesteld door de federatie.
 10. Zij hebben het recht, met uitzondering van de leden vermeld in artikel 2.2.c. om deel te nemen aan trainingen en wedstrijden.
 11. Werkelijke leden zoals omschreven in artikel 2.1. hebben het recht om deel te nemen aan stemmingen in de (jaarlijkse) ledenvergadering.
Artikel 6bis – Gedragscode

Het hiernavolgend artikel gaat over het gedrag op het veld:

 1. De lacrosse speler/speelster dient stipt op de aangegeven trainingstijd op het veld te verschijnen. Laatkomers melden zich eerst bij de Coach (= leraar).
 2. De lacrosse speler mag het veld niet vóór de officiële sluiting van de training verlaten, behoudens dringende reden en mits vragen van toelating aan de coach.
 3. Juwelen, horloges, mobiele telefoons en andere sieraden zijn niet toegelaten tijdens trainingen en wedstrijden met uitzondering van de Coach.
 4. Leden die aan wedstrijden deelnemen dienen in de voorgeschreven kleding te verschijnen. De wedstrijdtenue van de vereniging bestaat:
  a. Voor vrouwen/meisjes uit een genummerde Jersey (T-shirt), een rok/short, sokken en goggles (veiligheidsbril). De speler voorziet om hygiënische redenen zelf in lacrosse of voetbalschoenen en een gebitsbeschermer.
  b. Voor mannen/jongens uit een genummerde Jersey (T-shirt), een short, sokken, handschoenen, en een helm. De speler voorziet om hygiënische redenen zelf in lacrosse of voetbalschoenen en een gebitsbeschermer.
  c. Voor goalies uit een genummerde Jersey (T-shirt), een rok/short/joggingbroek, sokken, handschoenen, helm met halsbescherming, borstbescherming, gebitsbeschermer en voor de mannen een cup.
 5. Lacrosse speler/speelster hanteert algemene hygiënische regels, hij/zij verzorgt zichzelf en zijn/haar wedstrijdtenue.
 6. De spelers van een team zijn in beginsel gehouden tijdens wedstrijden te handelen volgens de aanwijzing van de coach en aanvoerder.
 7. De Lacrosse speler/speelster mag niet onder invloed zijn van alcohol, drugs en/of andere verdovende middelen, hiertegen wordt streng opgetreden.
 8. Lacrosse speler/speelster moet vrijwillig en uit zichzelf meehelpen om het veld op te stellen bij wedstrijden en ook rein te houden.
 9. De training moet zo efficiënt mogelijk verlopen, conversaties over dingen die niets met de training te maken hebben kunnen beter tot na de training bewaard worden.
 10. Oefent een Lacrosse speler/speelster niet, bijvoorbeeld omdat de coach technische uitleg geeft, moet hij/zij een goede houding aannemen en luisteren.
 11. Niemand wordt uitgesloten op basis van religie, geslacht, ras, seksuele geaardheid en/of culturele afkomst.
 12. Beleefdheid en onderlinge hulp zijn vanzelfsprekend.
 13. Volgende zaken worden van Lacrosse speler/speelsterNIET getolereerd:,
  a. Verbale, non-verbale en/of fysieke agressie.
  b. Pestgedrag.
  c. Seksuele intimidatie.
  d. Onsportief gedrag en onethisch gedrag.
  e. Hiertegen wordt opgetreden.
 14. Een Lacrosse speler/speelster zal tijdens de training niet eten of snoepen tenzij de coach dit zou toestaan.
 15. De instructies van de coach moeten worden opgevolgd. Dat sluit niet uit dat deze niet kritisch kunnen bekeken worden en dat er met de coach over gepraat kan worden.
 16. Het gebruik van materiaal van de club om te trainen en/of wedstrijden te spelen is toegelaten voor een periode van 1 seizoen. De ontlener zal voor het ontleende materiaal zorg dragen als een goede huisvader.
 17. Bij het niet naleven van de gedragsregels kan de coach de gepaste maatregelen nemen tegenoverstaand de Lacrosse speler/speelster. Bij ernstige en/of herhaaldelijke inbreuken zal de Raad van Bestuur worden ingelicht (opstarten tuchtprocedure conform artikel 7 van het Huishoudelijk Reglement). De gedragscode maakt integraal deel uit van het huishoudelijk reglement maar wordt ook afzonderlijk kenbaar gemaakt aan de leden.
Artikel 7 – Straffen (Tuchtprocedure)
 1. In het algemeen zijn handelingen en daden , die in strijd zijn met de wet, de statuten, reglementen en/of besluiten van de vereniging strafbaar. Handelingen en daden die de belangen van de vereniging kunnen schaden zijn eveneens strafbaar.
 2. De Raad van Bestuur is bevoegd om, met inachtneming van het beginsel van hoor en wederhoor, een straf vanuit de vereniging op te leggen, met inbegrip van uitsluiting.
 3. De Raad van Bestuur is eveneens bevoegd om, met inachtneming van het beginsel van hoor en wederhoor, naast een straf welke aan een speler of ander lid wordt gegeven door de tuchtcommissie van de federatie, een bijkomende straf vanuit de vereniging op te leggen (met inbegrip van uitsluiting).
 4. Bij een beslissing als bedoeld in artikel 7.2 en artikel 7.3 heeft het desbetreffende lid een beroepsmogelijkheid bij de Algemene Vergadering (stemgerechtigde leden) van de vereniging. Dit beroep dient, 6 maanden na het opleggen van de straf door de Raad van Bestuur, aanhangig te worden gemaakt bij de Algemene Vergadering (stemgerechtigde leden) middels aangetekend schrijven te richten aan de secretaris van de vereniging.
Artikel 8 – Uitsluiting

Volgende inbreuken worden met uitsluiting bestraft:

 1. Opzettelijk kwetsen (opzettelijke slagen en verwondingen) van personen op of naast het veld.
 2. Opzettelijk beschadigen of vernielen van materiaal of eigendom van derden.
 3. Ontvreemding (diefstal) van materiaal of eigendom van derden.
 4. Zedenfeiten.
 5. Discriminatie.
 6. Onder invloed en/of bezit te zijn van drugs en/of andere verdovende middelen.
 7. Weigeren te betalen van lidgelden of onkosten.
Artikel 9 – Aansprakelijkheid van de leden
 1. De vereniging kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade toegebracht door de leden aan derden (inbegrepen de door de vereniging gehuurde eigendommen van de gemeente en anderen).
 2. Ieder der leden is aansprakelijk voor de door hem aan de eigendommen van de vereniging en/of derden aangerichte schade.
 3. Elke geconstateerde schade wordt geacht veroorzaakt te zijn door hem of hen die de betreffende zaak het laatst heeft of hebben gebruikt, indien en voor zover het tegendeel niet door de betrokkene(n) wordt aangetoond.
Artikel 10 – Aanspraken op het maatschappelijk bezit
 1. Een lid, ontslagnemend, uitgesloten of overleden lid en de rechthebbenden kunnen nooit de teruggave van de reeds betaalde bijdragen, aanbrengsten of andere prestaties vorderen.
 2. In geen geval kan een ontslagnemend of uitgesloten lid, financiële mededelingen of afschriften van de vereniging of het opmaken van een inventaris eisen.
Artikel 11 – Nieuwsbrief en Website (Clubblad)
 1. Op regelmatige tijdstippen verschijnt de nieuwsbrief en wordt de website inhoudelijk aangepast.
 2. De inhoud en strekking van de opgenomen artikelen mogen het belang van de vereniging in het algemeen niet schaden. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het samenstellen, aanpassen, verschijnen en verspreiden van de nieuwsbrief en de website.
 3. De vereniging publiceert geregeld foto’s en/of video-opnames van leden op de website (nieuwsbrief, flyers en dergelijke). Er wordt van uit gegaan, conform artikel 13, dat er geen bezwaar is op het publiceren van foto’s (sfeerbeelden) en/of video-opnames die betrekking hebben op de activiteiten van de vereniging. Voor individuele foto’s en/of opnamen wordt voorafgaandelijk de expliciete toestemming gevraagd. Mocht er toch bezwaar zijn en/of een verzoek om bepaalde beelden te verwijderen, dan kan dat op elk moment schriftelijk worden gemeld aan de Raad van Bestuur.
Artikel 12 – Wijziging van het huishoudelijk reglement
 1. Het huishoudelijk reglement kan ten allen tijden gewijzigd worden door een besluit van de Algemene Vergadering (stemgerechtigde leden), waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van het huishoudelijk reglement zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste 14 dagen bedragen.
 2. Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement behoeft tenminste 2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen, in een vergadering waarin tenminste 2/3 van de leden aanwezig is. Indien dit quorum niet aanwezig is, wordt binnen 4 weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden waarin over dat voorstel, ongeacht het aantal aanwezige leden, een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement wordt genomen, mits met meerderheid van 2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen.
Artikel 13 – Slotbepalingen
 1. Ieder lid en verenigingsorgaan heeft zich te houden aan de bepalingen van dit reglement.
 2. Bij het betalen van de lidgelden en/of het onderteken van het inschrijvingsformulier verklaart het lid zich akkoord met de bepalingen van dit reglement, bovendien wordt er stilzwijgend de toestemming gegeven om foto’s (sfeerbeelden) en/of video-opnames te maken en te publiceren die te betrekking hebben op de activiteiten van de vereniging.
 3. Na vaststelling van het reglement wordt zo spoedig mogelijk de tekst bekend gemaakt aan de leden.
 4. Dit huishoudelijk reglement en alle navolgende wijzigingen van dit reglement treden in werking 8 dagen na de Algemene vergadering.

Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van de vereniging de dato 22/10/2015. Namens de Raad van Bestuur van de vereniging.

(ge-update mei 2024)

De voorzitter – De secretaris